Hành Lang Mỹ Thuật

Tạp Chí Bách Khoa Sài Gòn phỏng vấn các họa sĩ miền Nam Việt Nam –  Nguyễn Ngu Í thực hiện (trước năm 1975)

Lưu Đình Khải

Lê Yên

Văn Đen 

Tú Duyên

Nhan Chí

Thái Tuấn

Tạ Tỵ

Duy Thanh

Đinh Cường

Trương Thị Thịnh & Nguyễn Trí Minh

Bé Ký

Hiếu Đệ

Thu Nga

Vũ Hối

Trần Văn Quang