PHẠM THẾ TRUNG GALLERY

A VIEWS

gallery-03

gallery-05

gallery-04


GATE ENTRANCE

gallery-01


GARDEN

gallery-06


MAPLE LEAVES CEILING DOME

gallery-17

gallery-13

gallery-12

gallery-14

gallery-08


WINTER TIME

gallery-21


PLACE OF SPIRIT – MY GALLERY xây dựng từ ngày đầu từng viên gạch với niềm đam mê…

gallery-sketch